Europska povelja o pravima pacijenata

U Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata/ poznatija kao “Rimska povelja”/, koja je u novembru iste godine ratificirana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske Unije. Njeno drugo poglavlje, u kojem je prezirano 14. prava pacijenata, sastavni je deo Europskog ustava.

1 – Pravo na preventivne mjere

Svaki pojedinac ima pravo na odgovarajuću uslugu u cilju sprečavanja bolesti.

2 – Pravo na pristup

Svaki pojedinac ima pravo pristupa zdravstvenim uslugama koje su mu potrebne. Zdravstvene ustanove moraju garantovati isti pristup svakome, bez diskriminiranja na osnovu finansijskih resursa, mjesta stanovanja, vrste bolesti ili vremena dostupnosti usluge.

3 – Pravo na informaciju

Svaki pojedinac ima pravo na sve vrste informacija koje su u vezi sa njegovim zdravljem, zdravstvenim uslugama i načinu korištenja istih, kao i svemu što mu može pružiti informacije
o naučnim istraživanjima i tehnološkim inovacijama.

4 – Pravo na pristanak

Svaki pojedinac ima pravo na pristup svim informacijama koje mu/joj mogu pomoći da aktivno učestvuje u odlukama koje se tiču njegovog/njenog zdravlja; ove informacije su preduslov za bilo kakvu proceduru ili tretman, uključujući učestvovanje u naučnim istraživanjima.

5 – Pravo na slobodan izbor

Svaki pojedinac ima pravo da slobodno bira između različitih procedura tretmana i pružaoca istih, a na osnovu adekvatnih informacija.

6 – Pravo na privatnost i poverljivost

Svaki pojedinac ima pravo na povjerljivost ličnih informacija, uključujući informacije vezane za njegovo/njeno zdravstveno stanje i potencijalne dijagnostičke i terapeutske procedure, kao i na zaštitu njegove ili njene privatnosti u toku izvođenja dijagnostičkih pregleda, posjeta specijalisti i medicinskih/hirurških tretman uopšteno.

7 – Pravo poštovanja pacijentovog vremena

Svaki pojedinac ima pravo na potrebni tretman unutar brzog i predviđenog vremenskog perioda. Ovo pravo se odnosi na svaku fazu tretmana.

8 – Pravo na praćenje standarda kvaliteta

Svaki pojedinac ima pravo na pristup visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama na osnovu specifikacije i praćenja preciznih standarda.

9 – Pravo na sigurnost

Svaki pojedinac ima pravo da bude pošteđen štete uzrokovane lošim funkcionisanjem zdravstvenih ustanova, medicinske loše prakse i grešaka, kao i na pravo pristupa zdravstvenim uslugama i tretmanima koji zadovoljavaju visoke standarde sigurnosti.

10 – Pravo na inovaciju

Svaki pojedinac ima pravo na pristup inovativnim procedurama, uključujući dijagnostičke procedure, a prema međunarodnim standardima i neovisno o ekonomskim ili finansijskim okolnostima.

11 – Pravo da se izbegne nepotrebna patnja i bol

Svaki pojedinac ima pravo da izbjegne patnju i bol koliko je to moguće, u svakoj fazi njegove ili njene bolesti.

12 – Pravo na lični tretman

Svaki pojedinac ima pravo na dijagnostičke ili terapeutske programe skrojene prema njegovim ili njenim ličnim potrebama koliko god je to moguće

13 – Pravo na žalbu

Svaki pojedinac ima pravo na žalbu kadgod je ona ili on pretrpio štetu i pravo na odgovor ili neku drugu povratnu informaciju.

14 – Pravo na kompenzaciju

Svaki pojedinac ima pravo na zadovoljavajuću kompenzaciju unutar razumno kratkog vremena kada su on ili ona bili podvrgnuti fizičkoj ili moralnoj i psihološkoj povredi uzrokovanoj tretmana u zdravstvenoj ustanovi.

Facebooktwittermail