Uskraćivanje prava na liječenje

Pitanje:

Mogu li kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja uskratiti liječenje osobama s prebivalištem u Federaciji koje su jedan dio svoga života provele u Republici Srpskoj i kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nije uplatio pripadajuće doprinose za zdravstveno osiguranje kada je to bio obvezan učiniti?

Odgovor:

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, koji osigurava obvezno zdravstveno osiguranje i zaštitu djece do 26. godine (ukoliko se nalaze na školovanju) i osoba preko 65 godina, počela je 1.1.2009. godine, a kantonalni organi uprave, zavodi zdravstvenog osiguranja kantona i vlade kantona su bili dužni uskladiti svoje akte s ovim zakonom u roku od 90 dana (do 1.4.2009.).

Međutim, samo su neki kantoni, odnosno njihovi organi, donijeli provedbene propise kojima se propisuju načini i uvijeti korištenja navedene zakonske odredbe.

Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite na području Bosne i Hercegovine, izvan područja entiteta, odnosno Brčko Diskrikta, kojemu osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01) pokušala se osigurati zdravstvena zaštita osobama koje su korisnici mirovina da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje i u slučaju da nadležna institucija mirovinskog i invalidskog osiguranja entiteta, odnosno Brčko Distrikta, kao obveznik obračuna i uplate doprinosa, ne izvrši uplatu istog. Prema navedenom sporazumu, nadležne institucije mirovinskog i invalidskog osiguranja entiteta, odnosno Brčko Distrikta, dužne su, sukladno zakonu, izmiriti svoje financijske obveze prema institucijama zdravstvenog osiguranja po osnovi doprinosa obveznog zdravstvenog osiguranja.

U slučajevima hitne medicinske pomoći i kada je život i zdravlje ugroženo, zdravstvena zaštita se pruža i bez zdravstvenih dokumenata koje je potrebno naknadno dostaviti u roku od tri dana.

Zdravstvene se usluge, pružene u skladu s ovim sporazumom, obračunavaju po cijenama utrvđenima cjenovnikom, odnosno tarifom zdravstvenih usluga nadležne institucije zdravstvenog osiguranja.

Na ovaj su način entiteti i Distrikt Brčko nastojali osigurati nesmetano kretanje ljudi, roba i usluga. Međutim, ovaj sporazum itekako nailazi na probleme u implementaciji i primjeni. Neplaćeni računi od strane osiguravajućih fondova za pružene usluge izvan područja entiteta, odnosno Brčko Distrikta, kako to sporazum predviđa, kao i administracija koja je potrebna da bi se implementirao sporazum doveli su, nažalost, do neprimjenjivanja i opstrukcije ovog važnog, korisnog i prijeko potrebnog sporazuma u njegovim većinskim dijelovima.

Dakle, pravni okvir za postupanje postoji, sukladno članku 2. stavak 2. Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na području BiH, izvan područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kojemu osigurane osobe pripadaju, koji glasi:“ Izuzetno od prethodnog stavka, osobama koje kao korisnici mirovina ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, osigurava se zdravstvena zaštita i u slučaju da nadležna institucija mirovinskog i invalidskog osiguranja Entiteta kao obveznik obračuna i uplate doprinosa ne izvrši uplatu istog“. Međutim, iako postoje ove odredbe, u praksi često dolazi do neprovođenja istih i opstrukcije ovih prava pacijenata. U ostvarivanju svoga prava, pacijent bi se trebao prvo obratiti nadležnoj instituciji, navođenjem odredbi Sporazuma, a ukoliko mu se ne udovolji, ova odredba predstavlja pravni temelj za ostvarivanje prava putem suda.

 

Facebooktwittermail