Zdravlje za sve: Pravo, a ne privilegija

Zašto pored 136 ustanova primarne zdravstvene zaštite 29 zavoda i instituta i 25 opštih i kantonalnih bolnica neki građani Bosne i Hercegovine moraju putovati 70 ili više kilometara do bolnice ili zdravstvene ustanove u administrativnoj jedinici kojoj pripadaju? Zašto oko 3500 osoba s mentalnim invaliditetom u BiH nema nikakvu ili adekvatnu stomatološku zaštitu? Ili zašto se kategorijama stanovništva kojima je zakonom propisana besplatna zdravstvena zaštita naplaćuju zdravstvene usluge?

Zdravlje za sve i Zdravlje je pravo a ne privilegija – moto su paralelnih kampanja koje ICVA i Partnerstvo za zdravlje pokreću kako bi pomogle u rješavanju ovih problema građana.

Uz podršku USAID-a, ove organizacije su pokrenule niz aktivnosti i paralelne javne kampanje kojima se nastoji uticati na promjenu politika i praksi koje doprinose neadekvatnom sistemu zdravstvene zaštite u smislu: fizičke dostupnosti zdravstvenih usluga, poštovanja zdravstvenih zakona i propisa i odnosa zdravstvene administracije prema građanima.

U Federaciji BiH je još uvijek 16,10%, a u entitetu Republika Srpska 15% stanovništva izvan sistema zdravstvene zaštite što direktno ugrožava njihov život. Međutim i velikom broju građana koji jesu u sistemu zdravstvene zaštite onemogućena je pomoć ili zdravstvena usluga u najbližoj zdravstvenoj ustanovi zbog raznih administrativnih barijera. Tako i pored 136 ustanova primarne zdravstvene zaštite, 29 zavoda i instituta i 25 opštih i kantonalnih bolnica neki građani moraju putovati 70 ili više kilometara do bolnice ili zdravstvene ustanove u administrativnoj jedinici kojoj pripadaju.

S druge strane, velik broj građana posebno u FBiH našli su se u situaciji da moraju plaćati za usluge koje su po zakonu besplatne. Isto tako znatan je broj građana koji se zbog hira bivšeg poslodavca zakasne prijaviti na biro i tako izgube pravo na zdravstvenu zaštitu.

”Ministarstva i vlade moraju snositi odgovornost za neprimjenu zakona i iznaći način za osiguranje njegove primjene. Obaveza je uskladiti kantonalne zakone sa federalnim. Kršenje zakona se ne smije tolerisati čak i u slučajevima kada to radi Zavod zdravstvenog osiguranja ili kantonalna ministarstva. Institucije u sistemu moraju osigurati primjenu zakona i funkcioniranje sistema zdravstvene zaštite.“, kaže Vesna Vukmanić, direktorica ICVA-e.

Tako ICVA pod motom Zdravlje je pravo a ne privilegija apeluje na sve zavode zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove da poštuju i primjenjuju Zakon prema kojem svako dijete do 18 godina, svaka osoba preko 65 godina i trudnice/ porodilje do 6 mjeseci starosti djeteta koji nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi moraju imati bezuslovnu – besplatnu zdravstvenu zaštitu. Isto tako ovaj segment kampanje zalaže se za ukidanje prakse i zakonskih rješenja u FBiH prema kojem otpušteni radnik kojem poslodavac nije vratio dokumente na vrijeme gubi pravo na zdravstvenu zaštitu zbog vremenskog roka prijave na biro.

ICVA ukazuje i na činjenicu da oko 3. 500 osoba s mentalnim poteškoćama u BiH nema nikakvu ili adekvatnu stomatološku zaštitu jer nijedna zdravstvena ustanova u FBiH ne pruža stomatološku zaštitu uz anesteziju, pa ni Stomatološka klinika u Sarajevu.

Segment kampanje koji Partnerstvo za zdravlje plasira pod motom Zdravlje za sve apeluje na vlasti da obezbjede zdravstvenu uslugu u nekim gradovima ili regijama, ili da omoguće korištenje iste usluge u geografski najbližem području. Na ovaj način bi se onemogućila dosadašnja praksa da se usluge bez obzira na udaljenost i vezane troškove pružaju unutar istog entiteta, pa tako trenutno pacijenti iz Sanskog Mosta umjesto u Prijedor putuju u Bihać i/ili pacijenti iz Trebinja umjesto u obližnji Mostar putuju u Banja Luku što nekad radi lošeg zdravstvenog ili materijalnog stanja pacijenata uopće nije izvedivo.

“Uzrok fragmentacije zdravstvenog sistema u BiH su ustavna rješenja BiH i entiteta. Obzirom da projekat ne može bitno uticati na različite ustave u BiH fokusirani smo na pomaganje u prevazilaženju navedenih problema kroz provođenje kampanje koje će na razumljiv i jednostavan način građanima prezentirati dostupne zdravstvene usluge. Tako će, putem interaktivne web mape na Zdravljezasve.ba svim građanima BiH biti dostupne informacije o tome gdje se nalazi odredjena vrsta zdravstvene ustanove, koje je vrste i koje usluge pruža”, kaže Damir Laličić, koordinator projekta Partnerstva za zdravlje.

U toku trajanja kampanje volonteri u bijelim mantilima će na ulicama Sarajeva, Tuzle, Banja Luke i Mostara anketirati građane o problemima s kojima se susreću vezano za dostupnost zdravstvenih usluga, primjenu zakona i odnosa zdravstvene administracije.

Rezultati ankete biće objavljeni na FB stranici.

Izvor: Radio Sarajevo

Organizacije civilnog društva okupljene oko Zdravstvene mreže BiH pokrenule su niz aktivnosti i paralelne javne kampanje kojima se nastoji utjecati na promjenu politika i praksi koje doprinose neadekvatnom sustavu zdravstvene zaštite u smislu fizičke dostupnosti zdravstvenih usluga, poštovanja zakona i propisa iz oblasti zdravstva i odnosa zdravstvene administracije prema građanima.

Tako organizacije “Partnerstvo za zdravlje” i Inicijativa civilnih akcija (ICVA) u nekoliko bh. gradova realiziraju kampanju u okviru koje volonteri, obučeni u bijele kute, anketiraju građane o problemima u dostupnosti zdravstvenih usluga, primjeni zakona i odnosu zdravstvene administracije, ali apeliraju i na njih da se i sami uključe u rješavanje tih problema podsjećajući na prava koja su im zakonom zagarantirana.

Pod motom “Zdravlje je pravo, a ne privilegija” ICVA apelira na zavode zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove da poštuju i primjenjuju zakon prema kojem svako dijete do 18 godina, osoba starija od 65 godina i trudnice/porodilje do šest mjeseci starosti djeteta koji nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi moraju imati bezuvjetnu besplatnu zdravstvenu zaštitu.

Taj segment kampanje zalaže se i za ukidanje prakse i zakonskih rješenja u FBiH prema kojem otpušteni radnik kojem poslodavac nije vratio dokumente na vrijeme gubi pravo na zdravstvenu zaštitu zbog vremenskog roka prijave na biro.

Direktorica ICVA-e Vesna Vukmanić ukazala je na činjenicu da većina županija ne primjenjuje federalni zakon iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja te je cilj kampanje da motiviraju građane da traže svoja prava.

Namjera je i utjecati na institucije vlasti da se pridržavaju obaveza i uvede sustav kontrole primjene zakona i sankcija za one koji ga ne poštuju.

”Zalažemo se za dosljednu implementaciju zakona, odnosno omogućavanje da prava imaju svi oni kojima je zakonom zagarantirana besplatna zdravstvena zaštita ili obvezno zdravstveno osiguranje”, kazala je.

Segment kampanje koji Partnerstvo za zdravlje plasira pod motom “Zdravlje za sve” apelira na vlasti da stanovništvu omoguće korištenje zdravstvene usluge u geografski najbližem području.

Projektni koordinator Udruženja Partnerstvo za zdravlje Haris Karabegović podsjetio je da trenutno npr. pacijenti iz Sanskog Mosta umjesto u Prijedor putuju u Bihać i/ili pacijenti iz Trebinja umjesto u obližnji Mostar putuju u Banju Luku. To, kako je kazao, nekad radi lošeg zdravstvenog ili materijalnog stanja pacijenata uopće nije izvedivo.

Zdravstvena mreža BiH okuplja organizacije koje se bave problemima u zdravstvu, prvenstveno pravom na zdravstvene usluge i iniciraju rješenja prema institucijama sistema. Dio je to projekta koji financira USAID, a odnosi se na održivost civilnog društva u raznim segmentima. Za segment zdravstva implementatori su Partnerstvo za zdravlje i ICVA.

Izvor: Bljesak.info

Facebooktwittermail